กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมถ่ายทอดสดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ พ.ศ.2559 (IDMEx 2016) ณ จังหวัดลพบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร
โดยมีภารกิจ
 
1. ด้านระบบการถ่ายทอดสดเพื่อให้กองบัญชาการส่วนหน้าสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

2. สนับสนุนระบบจัดการข้อมูลในภาวะวิกฤต (Crisis Information Management System:CIMS)พร้อมรถบัญชาการเคลื่อนที่
    เพื่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากรในทุกภาคส่วนที่เข้าร่วม, 
    ข้อมูลทางกายภาพของสถานที่จำลองเหตุการณ์รวมทั้งรายงานสถานะการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

3. สนับสนุนด้านระบบการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นการประสานงาน/สั่งการ หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมในการฝึกครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27176 ครั้ง