กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนฯเข้าร่วมถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัยเบื้องต้น"

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง Sapphire Room โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27186 ครั้ง