กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมแผน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บ (Web Conference) ณ โรงแรมโนโวเทล

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านเว็บ (Web Conference) เพื่อถ่ายทอดสัญญาณภาพและการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Information Management System : CIMS) ในการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)  การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธราอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36149 ครั้ง