กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

1/8/2556
นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดี ปภ . เปิดโครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราว

 


    ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร และเสริมสร้างทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์


    ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปภ.6 รูปภาพ
524 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5223 ครั้ง