กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

ศูนย์เทคโนฯ

12/6/2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการใช้งานระบบข้อมูล สาธารณภัย
ศอ. ได้รับการอนุมัติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการใช้งานระบบข้อมูล
สาธารณภัยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบข้อมูลสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ศอ. อาคาร 3 ชั้น 4 โดยมีผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์ กลุ่มงาน เลขานุการผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ทั้งนี้ได้รับเกียติจากรองอธิบดีกอบชัย บุญอรณะ เข้าร่วมรับฟังเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานของระบบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีความรู้ความเข้าใจในระบบข้อมูลสาธารณภัย
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ใช้งานระบบข้อมูลสาธารณภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เข้าประชุมนำความรู้ไปถ่ายทอดการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นในหน่วยงานของตนเองได้

รายการผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการใช้งานระบบข้อมูลสาธารณภัย

รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย
1. เลขานุการรอง อปภ. บห. จำนวน 1 คน
2. เลขานุการรอง อปภ. วช. จำนวน 1 คน
3. เจ้าหน้าที่กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน จำนวน 1 คน
4. เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน
5. เจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน 1 คน
6. เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย จำนวน 1 คน
7. เจ้าหน้าที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คน
8. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 คน
9. เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน
10. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 คน
11. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จำนวน 1 คน
12. เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ จำนวน 1 คน
13. เจ้าหน้าที่กองโรงงานเครื่องจักรกล จำนวน 1 คน
(ผ่านระบบ Web Conference)
14. เลขานุการ ผอ.ศอ. จำนวน 1 คน
15. เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ศอ. จำนวน 2 คน
16. เจ้าหน้าที่ส่วนข้อมูลสาธารณภัย ศอ. จำนวน 2 คน
17. เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชาการ ศอ. จำนวน 2 คน
18. เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ศอ. จำนวน 2 คน


รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย
1. เลขานุการ อปภ. จำนวน 1 คน
2. เลขานุการรอง อปภ. ปก. จำนวน 1 คน
3. เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกรม จำนวน 1 คน
4. เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2 คน
5. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย จำนวน 2 คน
6. เจ้าหน้าที่กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย จำนวน 3 คน
7. เจ้าหน้าที่กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คน
8. เจ้าหน้าที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จำนวน 1 คน
9. เจ้าหน้าที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 คน
10. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 คน
11. เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ศอ. จำนวน 2 คน
12. เจ้าหน้าที่ส่วนกองบัญชาการฯ ศอ. จำนวน 2 คน
13. เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ศอ. จำนวน 3 คน

ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ และผลการดำเนินการที่ผ่านมา
ข้อมูลสาธารณภัยมีความจำเป็นอย่างมากในการนำมาใช้เพื่อการติดตามสถานการณ์
การวิเคราะห์แน้วโน้มของสถานการณ์ สามารถช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณภัยขึ้น เพื่อให้จังหวัดนำเข้าข้อมูลสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รายงานเข้าสู่ระบบโปรแกรม ทำให้เกิดฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมากขึ้น โดยได้สั่งการให้ สนง.ปภ.จว. เริ่มต้นการรายงานข้อมูลสาธารณภัยโดยใช้งานระบบข้อมูลสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 60 เป็นต้นมา จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรายงานและเน้นย้ำการรายงานผ่านระบบให้เข้าใช้งานเป็นประจำทุกวัน ให้บุคลากรในสำนักงานให้สามารถทำแทนกันได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อรายงานผ่านระบบแล้วให้ทำการอัปโหลดเอกสาร เข้าสู่ระบบโดยไม่ต้อง
ส่งแฟกซ์หรือไปรษณีย์มายังส่วนกลาง
ปัจจุบันระบบสามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ 7 ประเภทภัย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว
ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย วาตภัย และไฟป่าและหมอกควัน สามารถแสดงรายการการเข้าใช้งานของจังหวัดและข้อมูลสาธารณภัยที่บันทึกเข้ามาได้แบบทันที รวมทั้งระบบสามารถออกแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารรายงานของจังหวัด โดยมีผลการใช้งานในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา ระบบได้รับข้อมูลที่จังหวัดรายงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ระบบยังคงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการทำงาน
ในทุกส่วนของกรม เพื่อพัฒนาศักภาพการทำงานของระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ปภ. 4.0

26 รูปภาพ
267 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5222 ครั้ง