กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ติดต่อเรา

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์สายกลาง 0-2637-3601-12 โทรสาร 0-2241-4403
สื่อสาร สป. 55050-56E-mail : n 
itdpm@disaster.go.th
ติดต่อ อาคาร 1 ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3434 ครั้ง